Coach Heinkens Comm V, gevestigd aan Baron Ruzettelaan 7/1 8310 Brugge, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  
Contactgegevens:   www.nooitmeer.be
Baron Ruzettelaan 7/1 8310 Brugge, gsm 0494576381. Wim Heinkens is de Functionaris Gegevensbescherming van Coach Heinkens Comm V hij is te bereiken via wim@nooitmeer.be  

Persoonsgegevens die wij verwerken

Coach Heinkens Comm V verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.   Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam – Geslacht – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Uw bericht – Gegevens over uw activiteiten op onze website  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Coach Heinkens Comm V verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • gegevens betreffende gezondheid

Deze gegevens worden analoog bewaart tot één jaar na de betreffende consultatie op naam.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Coach Heinkens Comm V verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:– Het afhandelen van uw betaling – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken – Om goederen en diensten bij u af te leveren – Coach Heinkens Comm V analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. – Coach Heinkens Comm V verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Coach Heinkens Comm V neemt geen  geautomatiseerde besluiten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Coach Heinkens Comm V bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.Coach Heinkens Comm V bewaart uw persoonsgegevens gedurende een termijn van één jaar volgend op het einde van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening. De bewaringstermijn van de persoonsgegevens die de cookies op onze website verzamelen, tot maximum 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Coach Heinkens Comm V verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Coach Heinkens Comm V blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie Cookie beleid

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Coach Heinkens Comm V en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nooitmeer.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, maak uw rijksregister en paspoort nummer zwart Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Coach Heinkens Comm V wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Drukpersstraat 35, 1000 Brussel E-mail: commission@privacycommission.be

URL:https://www.privacycommission.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Coach Heinkens Comm V neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via wim@nooitmeer.be

Datum van laatste aanpassingen

29/01/2019