Voor u een afspraak kan maken lees zorgvuldig de algemene voorwaarden.
Indien u niet akkoord gaat wordt u doorverwezen naar de contact pagina en kan u uw vragen naar ons doorsturen.

Algemene Voorwaarden
Coach Heinkens Comm V

Coach Heinkens Comm V maakt gebruik van volgende commerciële namen “NLP-Coaching” en “Nooit Meer”.  Coach Heinkens Comm V verder vermeld als “de coach”, met geregistreerd adres te
Baron Ruzettelaan 7/1, 8310 Brugge, ingeschreven met ondernemingsnummer   BE0717861861
Andere relevante gegevens, coach@nooitmeer.be, 0494/576381,

BNP Paribas;  IBAN: BE35001815872837 BIC: GEBABEBB

Voorwaarden Aangaande Sessies

Het is mijn doel als NLP Coach om de best mogelijke service te bieden aan al mijn cliënten, en mijn cliënten zo duidelijk mogelijk te informeren. Om deze doelen te bereiken, is het noodzakelijk om u te informeren van de algemene voorwaarden voor het boeken van een sessie.

Verbintenis van inzet

De coach verbindt zich ertoe al zijn kennis en ervaring te gebruiken om u zo goed mogelijk te helpen voor het gestelde probleem/uitdaging, het probleem/uitdaging indien nodig correct te formuleren om al mijn aangeleerde technieken toe te passen en indien nodig u in een goede staat van hypnose te kunnen brengen. Op dezelfde manier verwacht ik inzet van u.

Sessieduur

Intake sessie                     1 sessie                          Circa 50 á 60 minuten

Behandelings sessie.      2 á 4 sessies                  Circa 60 á 120 minuten

De prijzen zijn per doel en niet per sessie of per uur.  Zo kan na 2 sessie het doel bereikt zijn.

Verklaring

De coach verklaart hierbij de reguliere geneeskunde als basis te beschouwen van de gezondheidszorg. De coach kan/mag geen medische diagnoses of analyses in vraag stellen.
De dienstverlening van de coach zijn uitsluitend een mogelijke ondersteuning en aanvullend bij de reguliere geneeskunde.

De dienstverlening van de coach vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding. Voor het achterhouden van informatie rond deze materie kan de coach geen verantwoordelijkheid opnemen. Indien de klant medische klachten of twijfels heeft, dient de klant steeds eerst zijn arts te raadplegen.
Bent u in behandeling bij een arts dient de klant dit vooraf uitdrukkelijk te vermelden aan de coach.

Door de aard van de dienstverlening van de coach en de nadrukkelijke inbreng van de klant streven beide partijen naar een betere bewustwording en verandering bij de klant. De klant bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces.

Adviezen van de coach zijn voorstellen en suggesties en dienen altijd beoordeeld te worden door de klant.

Alle therapieën zijn daarentegen gebaseerd op NLP methodieken en in het métier van de hypnotherapie bekende, gedocumenteerde en aanvaarde methodes.

Beroepsgeheim

De coach is gebonden aan het beroepsgeheim.
Alles wat in het contact tussen coach en klant besproken wordt, is en blijft vertrouwelijk.
De coach deelt het besprokene nooit met derden, tenzij de klant uitdrukkelijk toestemming geeft om te overleggen met een arts.

Verslagen en attesten

Coaching en opleiding is begeleiding.
De coach maakt geen conclusies en stelt daarom, onder geen enkel beding, verslagen of attesten op. Indien een behandelde arts hierom vraagt beperkt de coach zich uitsluitend tot een telefonisch onderhoud met deze arts.

Betaling

De eerste sessie dient op voorhand te zijn betaald via een overschrijving of via de aangeboden service op de website.

Voor de behandelingssessie kan u of op voorhand het bedrag overschrijven, via de aangeboden web service betalen of bij de eerst behandelingssessie cash betalen. Er is geen betaal terminus aanwezig.

Afspraak annuleren

Wanneer u een afspraak annuleert ten minste 5 werkdagen voor de sessie, is dit geheel kosteloos. Tussen de 5 werkdagen en 48 uur voor de sessie wordt er 50% van de sessie in rekening gebracht. Wanneer u een afspraak annuleert binnen de 48 uur voorafgaand op de afspraak, wordt de gehele sessie in rekening gebracht en dient dus betaald te worden. Dit is omdat het op zo’n korte termijn zo goed als onmogelijk is om het vrijgekomen uur nog door te geven aan iemand anders.
Een afspraak kan u zowel telefonisch annuleren (kan ook door voicemail in te spreken) een email te sturen naar Coach@nooitmeer.be als via online afsprakensysteem. (hiervoor klik je op de annuleringslink die je kreeg op je bevestigings-email.)

De coach houdt zich het recht voor een geplande afspraak te wijzigen in geval van ziekte of overmacht. De klant wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. De coach zal andere data aanbieden.
De klant heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

Afspraak verplaatsen

Indien je om welke reden dan ook verhinderd bent om één van de trainingssessies te volgen kan je deze via email (coach@nooitmeer.be) afmelden tot uiterlijk 48uur van te voren. Of u kan een afspraak ook telefonisch annuleren (kan ook door voicemail in te spreken)

  • Bij verplaatsen 48 uur voor aanvang van de sessie wordt de sessie alsnog in rekening gebracht tegen 100% van het afgesproken tarief.
  • Bij annulering wegens overmacht wordt er in geval van een door ons aanvaarde gegronde reden enkel een administratieve kost van 25 euro aangerekend. Een doktersbriefje bij ziekte is dan aan te raden en deze binnen de 48 uur op te sturen/mailen.

Wanneer u een afspraak verplaatst ten minste 48 uur op voorhand, is dit geheel kosteloos.

Niet komen opdagen/afwezig op een afspraak

Wie op een afspraak voor een bepaalde behandeling niet komt opdagen zonder verwittiging krijgt géén nieuwe afspraak. De volledige sessie wordt dan in rekening gebracht.

Datum en tijd van Individuele begeleiding.

De klant doet er alles aan om de gemaakte afspraken stipt na te komen.
We starten stipt op het afgesproken uur. Veel te vroeg aanbellen kan het vorige coaching gesprek verstoren. Indien de klant te laat op afspraak komt wordt de sessietijd ingekort zodat volgende klanten, op de agenda, niet dienen te wachten.

Garantie

Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog, psychotherapeut of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. De coach garandeert wel dat hij zijn uiterste best doen om de cliënt te helpen en daarvoor dan ook al . Een deel van het werk ligt ook bij de cliënt zelf.
Tenzij de garantie anders is beschreven in de offerte.

Betwisting

Wij halen schitterende resultaten, toch is het raadzaam ook een betwistingsclausule in de Algemene Voorwaarden te voorzien. In geval van betwisting, dwz. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten, zie punt hierboven), is verhaal niet mogelijk. Immers, coaching is een samenwerking tussen de cliënt en de coach. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de inspanning van de cliënt. Ook al doen wij ons werk correct, en geven we de juiste suggesties, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties ook aanvaardt en ter harte neemt.

Zou er toch een geval van ontevredenheid en betwisting zijn, dan kunnen we alle gegeven suggesties weer wegnemen. Coaching is een mentaal proces, en we kunnen alle gegeven input dus ook weer ongedaan maken. In geen geval kan er sprake zijn van enige schade, en dus ook niet van schadevergoeding of terugbetaling.

Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.